תנאי שימוש

מהו מסמך זה? ומהו המידע הכלול בו?

זהו הסכם בינך רוכש הכרטיס ועושה השימוש בו (להלן: "הלקוח") לבין חברת גלובל רומינג בע"מ (להלן: "החברה") בנוגע לשימוש בכרטיס סים WORLD8 SIM לחו"ל.

במידה ורכשת את הכרטיס יחולו עליך כל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת.

האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת ע"י החברה, לצורך שימוש בכרטיס, חלה בכל עת עליך בלבד. פתיחת האריזה והמשך השימוש בכרטיס מהווה את הסכמת הלקוח לתנאי שימוש אלה.

החברה שומרת את הזכות לסרב לספק שירות בכל עת שתמצא לנכון. החברה רשאית לשנות תנאים אלה בכל עת ללא מתן הודעה מראש.
התנאים העדכניים והמחירון המעודכן נמצאים באתר החברה בכתובת: https://world8.co.il (להלן: "אתר החברה").

בכך שאתה משתמש בכרטיס סים WORLD8 SIM (להלן: "הכרטיס") הינך מביע את הסכמתך לתנאים הבאים:

השימוש בכרטיס

השימושים שניתן לעשות באמצעות הכרטיס הינם: ביצוע וקבלת שיחות טלפון, שליחת וקבלת הודעות טקסט (סמס/SMS) וגלישה באינטרנט (להלן:"השימושים") כל זאת עד שהיתרה בכרטיס עומדת להסתיים.

כאשר נותרת בכרטיס יתרה שאינה מספיקה למספר דקות שיחה בהתאם לתעריף במדינה ממנה מתקשרים, בביצוע חיוג כלשהו הלקוח מועבר לשירות הלקוחות של החברה כדי שיוכל לבצע טעינה בכרטיס. ניתן יהיה לנצל את יתרת הכרטיס עד תום במשלוח הודעות טקסט (סמס/SMS).

השימושים בכרטיס או חלקם יתאפשרו אך ורק בחו"ל ברשימת המדינות והיעדים כפי שמפורט ומפורסם באתר החברה ולא ניתן יהיה להשתמש בכרטיס בתחומי מדינת ישראל. כרטיס סים WORLD8 לשימוש רב פעמי לשיחות, סמס וגלישה בחו"ל. רשימת המדינות הנתמכות והשרותים האפשריים בכל מדינה (שיחות, סמס וגלישה) מפורטים באתר החברה ויכולים להשתנות מעט לעט ללא הודעה מראש. השירותים המחויבים בכרטיס הינם במע"מ בשיעור 0%.

החברה שומרת על זכותה להגביל שימושים מסוימים ו/או להוסיף ו/או לגרוע מרשימת המדינות ו/או היעדים בהם ניתן לעשות שימוש בכרטיס וזאת ללא הודעה מראש ומבלי שתישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.

השימושים בכרטיס יתאפשרו והיתרה שבו תשמר לנסיעות הבאות, בכפוף לכך שיבוצע בכרטיס שימוש בחו"ל לפחות פעם בשנתיים ותבוצע בכרטיס טעינה לפחות פעם בשלוש שנים, במידה ואלו לא יתקיימו הכרטיס עלול להיחסם והיתרה שבו תתבטל. מיום 9 למאי 2018, כל הטעינות (מלבד טעינות תוספת דאטה) ישמרו ל- 4 שנים, בעקבות משבר הקורונה, שנת 2020 לא תספר במניין ה- 4 שנים (לדוגמא: טעינה שבוצעה ביום 31 לאוגוסט 2019 תהיה תקפה עד 31 לאוגוסט 2024).

לכרטיס פעיל עם יתרה חיובית, יש מספר בינלאומי (בריטי) קבוע או מספר בינלאומי (בריטי) זמני, המתקבל באופן אוטומטי בהודעת SMS ל- 30 ימים כאשר הכרטיס מתחבר לרשת סלולרית. בנוסף בחיוג 151 מהכרטיס מתקבל ללא עלות בהודעת SMS, מספר ישראלי זמני לנסיעה עבור הכרטיס שישמש אותך בזמן שהייתך בחו"ל.

השימוש בכרטיס מתאפשר אך ורק במכשירים ניידים התומכים בטכנולוגית GSM הפתוחים ל- SIM זר. לתשומת לבך, ככל ומכשירך הנייד נעול לשימוש ב- SIM זר, באפשרותך לגשת למרכז שירות של החברה הסלולארית ולדרוש את ביטול נעילת המכשיר, כל זאת ללא עלות.

באחריות הלקוח להצטייד בפתרון חלופי בכל זמן שהותו בחו"ל, הכרטיס נמכר במצבו AS IS והלקוח פוטר בזאת את החברה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה משימוש או אי שימוש בכרטיס. האמור יחול גם על כל שירות אחר הנמכר על ידי החברה.

תעריפים

החל מיום 1 ביוני 2015 תשתנה שיטת החיוב במערכת המחשבים של החברה. שינוי שיטת החישוב לא יפחית את יתרת דקות השיחה אשר נרכשו לפני כן והעומדות לרשות הלקוח.

תעריפי החברה יפורסמו באתר החברה.

תעריפי דקת שיחה, כפי שיפורסמו על ידי החברה, הינם תעריפים בגין דקת שיחה. ביצוע החיוב יבוצע על פי דקת שיחה שלמה בכל מקרה, אף אם השיחה תסתיים בתוך יחידת זמן שאינה דקה מלאה.

החיוב בגין הודעת SMS הינו עבור מקסימום 67 תווים בעברית להודעה. הודעות SMS שיישלחו עם יותר מ- 67 תווים בעברית יחויבו בגין יותר מהודעה אחת, והכל לפי מספר התווים בעברית שנשלחו בהודעה.

החיובים בגין שירותי הגלישה בחו"ל מתבצעים במקטעים של Data Session המעוגלים ליחידות של MB (כל Data Session מעוגל כלפי מעלה ליחידות של MB).

על הטסים לארה"ב, קנדה, ארגנטינה, סין, יפן והודו יש לוודא לפני הטיסה שמכשיר הטלפון איתו ישתמשו בחו"ל תומך בתדרים של הרשתות המקומיות, כפי שמצוינים בהערות שבמחירון החברה המפורסם באתר החברה.

החברה רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תעריפיה ו/או את תנאי השימוש בכרטיס וזאת ללא הודעה מראש. באחריות הלקוח לוודא מהם השירותים (שיחות, סמס וגלישה) האפשריים ומהם התעריפים בכל מדינה שאליה הוא נוסע.

כל פעולה אוטומטית המתבצעת ע"י הטלפון של הלקוח הינה על אחריותו. ניתן לחייג מהסים רק למספרי טלפון רגילים ולא למספרי פרמיום או 1-800. החברה תלוייה במפעילים מקומיים בחו"ל ובאיזור השירות שלהם. אין אפשרות להשתמש בסים באוניות ובמטוסים.

טעינה מעורבת לשיחות או סמס או גלישה בשימוש מעורב. ניתן להוסיף את תוספת הגלישה אך ורק בזמן רכישת טעינה מעורבת. בשימוש באינטרנט בחו"ל, תוספת הגלישה תיצרך ראשונה לפני הטעינה המעורבת.

החברה לא תישא באחריות לכל שגיאה ו/או השמטה בפרסום התעריפים.

החברה לא תהיה אחראית למקרים בהם השירות יושבת בין הזמן בו החשבון הגיע לסף הערך הנמוך, לבין זמן ההטענה החוזרת.

כל ההשגות בנוגע חיובים תטופלנה על ידי מחלקת שירות הלקוחות של החברה. הלקוח נדרש לספק את הפרטים המלאים של כל שיחה השנויה במחלוקת, וכן את תיאור הבעיה. כל זיכוי או החזר שעשוי לנבוע מהשגות בנוגע לחיוב יעובד תוך חודש מיום הפנייה המקורית. החברה תקבע את נכונות ההשגות בנוגע לחיוב בהתאם לנתונים כפי שמופיעים אצלה.

אחריות

באחריות הלקוח לדווח לחברה על תקלה ו\או פגם בכרטיס 4 ימים מיום קבלת הכרטיס. הכרטיס שיאובחן כלקוי (בהנחה ונעשה בו שימוש נכון וסביר) יוחלף בכרטיס אחר על פי שיקול דעתה של החברה.

האחריות הכוללת של החברה לתביעות נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש בכרטיס, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק זה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של הכרטיס ללא כל קשר לטעינות שבוצעו.

החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים כלשהם, ישירים ועקיפים, במקרים ו\או כתוצאה משימוש בכרטיס ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש בכרטיס.

הלקוח יהיה אחראי על ציוד הקצה שלו לרבות מכשיר הטלפון שלו ולממשק התואם ולהרכבה על פי הוראות הפעלה והתקנת הכרטיס.

החברה לא תהא אחראית לכל אובדן ו/או גניבה של הכרטיס והלקוח מאשר כי ידוע לו כי בכל מקרה כאמור ייחסם הכרטיס והיתרה באותו כרטיס תימחק, ללא שהלקוח יהא זכאי להשבה כלשהי מהחברה, והחברה לא תהא חייבת להנפיק ללקוח כרטיס אחר תחת זה שאבד או נגנב.

ידוע ללקוח כי הכרטיס אינו פועל ממכשיר סלולארי שאינו פועל בטכנולוגית ה- GSM ושאינו פתוח לשימוש ב-SIM זר.

הפרעה לשירות – החברה לא תישא בחבות לכל שגיאה, השמטה, או הפרעה לשירות, בין אם בשליטתה ובין אם לאו. זמינות השירות עשויה להיפסק באופן זמני לצורך תחזוקה מתוכננת, על ידי החברה או על ידי ספק חיצוני, או בשל סיבות אחרות. כמו כן, תיתכן הפרעה זמנית לשירות בכל עת לצורך הגנה על הלקוחות ועל החברה.

מובהר בזאת כי השימוש בכרטיס מתאפשר מחוץ לגבולות המדינה בלבד ונעשה באמצעות מפעילים מקומיים של המדינות הזרות; רוכש הכרטיס מודע ומאשר, כי החברה לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם שימוש בכרטיס.

לגבי הודעות SMS הנשלחות על ידינו, יש לשים לב כי מסיבות שתלויות במפעילי הרשתות בחו"ל איננו יכולים להתחייב כי הודעת ה-SMS  אכן יישלחו ויגיעו במועד או בכלל.

הלקוח הינו האחראי המלא לתשלום עבור כל טעויות בחיוג. החברה לא תישא באחריות או בחבות (כולל בהשתמטות) לדיוק או לאיכות המידע המתקבל משירותיה, וכן עבור כל איבוד מידע הנובע מעדכונים או מתחזוקה שבוצעה במערכות או בשירותים, כתוצאה מהשהיות, אי מסירה, שגיאות במסירה או הפרעות לשירות וכן כתוצאה מכל השהיה, כשל בביצועים, סיום, אי המשך, או הפרעה לאספקת השירותים ללקוח, מכל סיבה שהיא ובכל תחום חבות (כולל רשלנות). באף מקרה החברה לא תישא בחבות לכל איבוד הכנסות, רווחים או עסקים או לכל נזק מיוחד, מקרי, נסיבתי, או כתוצאה מענישה, גם אם נמסרה לחברה הודעה על האפשרות לגרימת נזקים כאלה. מבלי לפגוע בכל תנאי המובא להלן, החבות המצטברת של החברה בנוגע להסכם זה, בין אם בחוזה, כתוצאה מעוולה, או מכל דבר אחר, לא תעלה על הסכום השקול לחיובים שהתקבלו בפועל על ידי החברה מהלקוח בחודש שקדם לתאריך בו הוגשה התביעה הראשונה. הגבלה זו מצטברת, כאשר כל התשלומים או התרופות האחרות אשר יינתנו על ידי החברה יצטברו לקביעת שביעות הרצון מההגבלה. הקיום של תביעה אחת או יותר לא יביא להגדלת ההגבלה. במקרה של חוסר הסכמה להלן, הדיון בהסכם זה יתבצע בכפוף לחוקי מדינת ישראל, מבלי להתחשב בכללי החוק, והדיון בכל תביעה הנובעת מהסכם זה יתקיים באופן ייחודי ובלעדי בבית המשפט בתל אביב, ישראל.

יובהר כי לא ניתן להעביר יתרה מסים לסים.

השימוש בכרטיס יעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש, בין אם השימוש נעשה על ידו באופן אישי ו/או על ידי בני רשותו ו/או על ידי אדם אחר.

החברה אינה מתחייבת כי השימושים יתאימו לדרישות רוכש הכרטיס ו/או יסופקו ללא כל הפרעות ו/או שיבושים.

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים ו/או עקיפים, לרבות נזקים נלווים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או ספציפיים ו/או אקראיים ו/או פיצויים עונשיים אחרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישאו החברה ו/או מי מטעמה באחריות שהיא לנזקים בגין הפסד עבודה ועסקים ו/או הפסד רווחים ו/או הפסקות והפרעות עבודה ו/או איבוד מידע ו/או פגיעה במוניטין ו/או כל נזק אחר הקשור ב:

  • שימוש ו/או אי יכולת לבצע שימוש בכרטיס;
  • היעדר שירותי תמיכה;
  • מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים כלשהם לרבות חברות תקשורת ו/או ספקי שירות אחרים בארץ ובחו"ל;
  • תעריפים, תקינות ו/או איכות השירות;
  • וירוסים ו/או תוכנות ריגול ו/או קבצים מזיקים ו/או כל תוכן אחר מכל סוג שהוא;

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים ו/או עקיפים, לרבות נזקים נלווים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או ספציפיים ו/או אקראיים ו/או פיצויים עונשיים אחרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישאו החברה ו/או מי מטעמה באחריות שהיא.

הצהרות הלקוח

הלקוח מתחייב כי לא יעשה כל שימוש בכרטיס ו/או בשירותים הנלווים המסופקים לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, למטרות המנוגדות להוראות החוק הישראלי ו/או החוק הזר הרלוונטי בהתאם למדינות בהן נמצאים רוכש הכרטיס ו/או הצד השני (לרבות אך לא רק הפרת כל דין ביחס להעברת מידע ו/או הצעה לרכישת ו/או מכירת שירותים ו/או מוצרים בלתי חוקיים, מזיקים, מאיימים, מטעים, משמיצים, פורנוגראפיים ו/או העשויים להיחשב באופן סביר, כפוגעניים בכל דרך אחרת).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת, כי הינו אחראי באופן בלעדי כלפי צד שלישי כלשהו, העלול להיפגע ו/או להינזק בעקבות מתן השירות לרוכש הכרטיס והוא מתחייב בזאת לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתוקף פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, לרבות הוצאות משפט ועלויות הייעוץ המשפטי, של כל צד שלישי ו/או של החברה, הקשורה ו/או הנובעת מרכישת הכרטיס ו/או מהשימושים הנעשים בו. נוסף על כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב רוכש הכרטיס כלפי החברה, לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם סילוק הדרישה כאמור, מיד עם קבלת הודעה מהחברה.

הלקוח מצהיר כי הוא מודע לעובדה שרכישות שנועדו לשימוש בשירותי החברה והשימוש העתידי בשירותי החברה כוללים יישום של הסכם תנאי השירות הנ"ל. הלקוח מסכים ליישום זה.

הלקוח מצהיר כי הוא מאשר לחברה להשתמש במספר הנייד האישי שנמסר בעת רכישת הכרטיס לזיהוי וליצירת קשר עימו וכמו כן לקבלת הודעות ופרסומים שונים של החברה. במידה והלקוח מעוניין להסיר את המספר הנייד האישי שלו מרשימת התפוצה של החברה עליו לפנות בבקשה במייל לשירות הלקוחות:  world8@roaming.co.il.

הלקוח מצהיר כי קרא והבין היטב את משמעות הפטור מאחריות ואת חובתו לשיפוי החברה וידוע לו, כי האמור בסעיף זה, הינו תנאי יסודי בתנאי השימוש הללו.

כל המידע שסופק על ידו הוא נכון ומדויק.

הוא אדם ו/או נציג תאגיד המורשה להשתמש באמצעי התשלום שצוין (אם החותם הוא נציג של תאגיד).

הוא מוסמך לקשור את התאגיד בחוזה מחייב ביחס לכל תנאי ההתקשרות עם החברה וכי הביא לידיעת התאגיד את כל התנאים דלעיל והתאגיד אישר כדין את ההתקשרות עם החברה עפ"י תנאי ההתקשרות דלעיל. וככל שלא יאושר הדבר ע"י התאגיד, יהא החותם חב חבות אישית כלפי החברה.

הסכם

בעת רכישת שירותים מהחברה, הלקוח מסכים לציית לתנאים המצוינים להלן, כולל כל הגבלה ומגבלה בנוגע לחיוב כפי שישתנו מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תנאי שימוש שונים לשירותים ספציפיים כלשהם המסופקים על ידה, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תנאי שימוש מיוחד שתקבע על הוראות תנאי שימוש אלה. השימוש בכל שירות של המסופק במסגרת הסכם זה מהווה הסכמה וקבלה של התנאים המצוינים לעיל, ואין צורך בחתימה כדי להפוך את התנאים הללו למחייבים. החברה רשאית לסרב לספק שירות בכל עת ומכל סיבה. החברה רשאית לסגור כל חשבון מכל סיבה ובכל עת מבלי להודיע על כך מראש.

השירותים יוענקו ללקוח בכפוף להסכמתו הבלתי מסויגת לתנאי שימוש אלה. עצם עשיית שימוש בשירותים מהווה הסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלה.
החברה רשאית מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהם. ניתן להתעדכן בשינויים באמצעות אתר החברה.

ככל שלדעת המשתמש נעשה שימוש בשירות שלא כדין, עליו בלבד החובה להודיע זאת לחברה במיידי, המשתמש לשלם כל החיובים עד לחסימה.החברה רשאית בכל עת להפסיק השירות ו/או להיתלותו וללא שתקום לה חובה לפצות המשתמש באופן כלשהו.

מדיניות ביטולים והחזרות

כל הרוכש כרטיס ו/או טעינת כרטיס רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ביטול עסקה בהתאם לתנאים האמורים בחוק הגנת הצרכן, יעשה באמצעות הצגת חשבונית הרכישה בבית העסק ממנו נרכש הכרטיס, לא יאוחר מ-14 ימים מיום ביצוע הרכישה ובלבד שלא נעשה שימוש כלשהו בכרטיס.

במידה ונעשה שימוש כלשהו בכרטיס, לא תהיה כל אפשרות לביטול עסקה ולא תהיה כל אפשרות להחזר יתרה הקיימת בכרטיס. 

במקרים חריגים של החזר יתרה ו/או זיכוי כספי שאושרו על ידי הנהלת החברה, יוחזר לרוכש הכרטיס הסכום ששולם על ידו בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

בכל מקרה של הכחשת עסקה מרחוק על ידי הלקוח ללא פנייה מוקדמת לחברה ו/או ללא הצדקה, ייחסם באופן אוטומטי הכרטיס המוחזק על ידי הלקוח ותבוטל לאלתר היתרה העומדת לזכותו בכרטיס למועד החסימה כאמור. פניית הלקוח לפתיחת כרטיס שנחסם תהא כרוכה בדמי טיפול כפי שייקבעו על ידי החברה מעת לעת.

כללי

החברה אינה ולא תהא אחראית לכל עניין הקשור במעשיהן ו/או במחדליהן של כל גורם בו היא נעזרת לצורך מתן שירותים על ידה, לרבות המשווקים השונים כגון: דואר ישראל ואחרים.

עצם רכישת הכרטיס ו/או שירותים נלווים לו מהווה הסכמה בלתי מסויגת מצד המשתמש לתנאי השימוש.

הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. הסמכות לדון בכל מחלוקת הקשורה לכרטיס ו/או לשירותים הנלווים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו ולבית משפט זה בלבד.

רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא לרכישת הכרטיס ו/או לשימושים שנעשו באמצעותו.

אי אכיפה מצד החברה את זכויותיה בהתאם להוראות תקנון זה ו/או בהתאם להוראות הדין, אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות תקנון זה לבקשת החברה במועד מאוחר יותר בגין אותה הפרה ו/או בגין הפרה אחרת של התקנון, ולא תשמע כלפי החברה טענת שיהוי ו/או מניעות.

הלקוח אינו רשאי להשתמש בשירותים באופן אשר (א) יפר את חוקי וכללי המדינה, או לצורך ביצוע פעילות שקשורה בהונאה או בפשע, (ב) בצורה אשר תפריע או עלולה להפריע לשירותים המסופקים לאחרים, (ג) עלול לפגוע במתקני החברה, (ד) יפר את זכויות החברה או צד ג' או (ה) אינו תואם לשימוש המיועד והמתוכנן למוצרים ולשירותים. החברה שומרת את הזכות ליירט או לנטר שיחות במטרה לקבוע אם מתבצע שימוש לרעה בשירות. החברה תהיה רשאית לסרב, להשבית, להגביל, להפריע או לסיים את השירות באופן מיידי וללא מתן התראה או נשיאה בחבות, כנדרש באופן סביר כדי להגן על החברה ועל נכסיה ו/או על ספק חיצוני, כפי שייקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

בהתאם לחוקי הרגולציה החדשים באיחוד האירופאי, כרטיס שלא היה פעיל מעל לחצי שנה יכול להיחסם ע"י המפעיל האנגלי, ללא התראה מראש, במקרה זה אין אפשרות שחזור של הכרטיס או של היתרה.

היסטוריית השיחות אשר נשמרות במערכת הן עד חצי שנה.

פיצויים

הלקוח יפצה, יגן ויפטור את החברה מכל תביעה, הפסד, נזק, הוצאות (כולל הוצאות סבירות בגין שכר טרחת עורך דין ומומחים וכן הוצאות בית משפט), או חבות הנובעים (א) מכל תביעה של צד שלישי הקשורה במסירה או בצריכה של השירותים המובאים לעיל, (ב) משימוש באמצעים או בשירותים הניתנים על ידי החברה או צד שלישי באופן שאינו תואם לתנאים הללו או באופן שאינו מקובל על החברה, (ג) מכל תביעה של הפרת זכויות פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או עניין קנייני אחר המבוססים על החזקה, על שימוש או על מכירה של כל אחד מהמוצרים המהותיים ו/או המוצר/ים והשירות/ים, מידע, תוכניות, או שווי ערך אשר סופקו ללקוח בכפוף להסכם זה או כתוצאה מהסכם זה, וכן (ד) מכל תביעה אחרת הנובעת מעמלות או השמטות של לקוחות או של גופים המוגדרים כאן בנוגע לשירותים.

***תנאי השימוש והאחריות לא יחולו על הכרטיס והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת אחריות מוגבלת לרבות במקרים בהם נוצרו ליקויים בכרטיס כתוצאה משימוש לא סביר או לא נכון ו\או טיפול שלא בהתאם להסכם השירות ו\או רשלנות והזנחה, אחזקה לקויה, שבר, פגיעת ברק, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו\או תוספות ו\או שינויים על ידי גוף לא מוסמך, תאונות כולל אך לא מוגבל לנפילה, נוזלים ואש או ביצוע שינויים כלשהם, או התקנה לא נכונה על ידי גוף לא מוסמך ו\או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה לחברה.

הצהרת נגישות